حقوق خبر

داوری و میانجیگری

Feed Link JS News

نمونه رأی دادگاه با موضوع تکلیف طرفین دعوا در فرض استنکاف داور مرضی‌الطرفین

  ● تکلیف طرفین دعوا در فرض استنکاف داور مرضی‌الطرفین مرجع صدور: شعبه 46 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : طرح دعوا در...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۹
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 22

نمونه رأی دادگاه با موضوع صلاحیت هم‌زمان دادگاه و مرجع داوری

  ● صلاحیت هم‌زمان دادگاه و مرجع داوری مرجع صدور: شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : چنانچه خواهان، حق داشته باشد...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۹
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 39

نمونه رأی دادگاه با موضوع تجدیدنظر‬خواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور

  ● تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : از آنجا که تصمیم...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۱
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 23

نمونه رأی دادگاه با موضوع تعیین داور مرضی‬ الطرفین توسط دادگاه

  ● تعیین داور مرضی الطرفین توسط دادگاه مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : از آنجا که در شرط مربوط به...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۸
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 25

نمونه رأی دادگاه با موضوع مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور مرضی‌الطرفین

  ● مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور مرضی‌الطرفین مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : در صورت عدم تراضی...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۸
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 22

نمونه رأی دادگاه با موضوع اظهارنظر داور بر خلاف نظریه کارشناسی

  ● اظهارنظر داور بر خلاف نظریه کارشناسی مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : از آنجا که ارزیابی دلایل...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۱
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 26

نمونه رأی دادگاه با موضوع ماهیت داوری مندرج در قانون بخش تعاون

  ● ماهیت داوری مندرج در قانون بخش تعاون مرجع صدور: شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : داوری مذکور در قانون بخش...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۸
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 30

نمونه رأی داوری با موضوع مبلغ 10,000 دلار امریکا به عنوان ارزش قرارداد فروش به اضافه خسارت تاخیر تادیه، هزینه های داوری و سایر هزینه ها

19 شماره رای: 233/16/88/د/36 تاریخ صدور رای: 15/5/1389 کلید واژه اصل جانشینی بیمه گر به جای بیمه گذار؛ داوری تجاری بین...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۷
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 24

نمونه رأی دادگاه با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در خصوص درخواست تعیین داور

  ● تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در خصوص درخواست تعیین داور مرجع صدور: شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : اقدام...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۶
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 19

نمونه رأی دادگاه با موضوع ماهیت تصمیم دادگاه در دعوای تعیین داور

  ● ماهیت تصمیم دادگاه در دعوای تعیین داور مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : درخواست تعیین داور از...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۵
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 22

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه ثمن و خسارت تاخیر تادیه و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های داوری و سایر هزینه ها

20 شماره رای: 230/15/88/د/36 تاریخ صدور رای: 13/4/1389 کلید واژه انتقال شرط داوری مندرج در قرارداد بیمه؛ استقلال شرط...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۸
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 28

نمونه رأی دادگاه با موضوع تعیین اشخاص ذینفع به‌عنوان داور

  ● تعیین اشخاص ذینفع به‌عنوان داور مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : تعیین اشخاص ذی‌نفع در دعوا...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۲
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 20

نمونه رأی دادگاه با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور2

  ● تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : درخواست تعیین داور...
۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۸
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۶
بازدید: 28

نمونه رأی دادگاه با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور

  ● تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور مرجع صدور: شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : اقدام دادگاه در...
۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۰
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۶
بازدید: 27

نمونه رأی دادگاه با موضوع دعوای ابطال رأی داور به علت اظهارنظر داور مبنی بر فسخ قرارداد

  ● دعوای ابطال رأی داور به علت اظهارنظر داور مبنی بر فسخ قرارداد مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده :...
۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۲
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۶
بازدید: 89

نمونه رأی داوری با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور

  ● تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور مرجع صدور: شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : درخواست خواهان از...
۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۷
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۶
بازدید: 25

نمونه رأی دادگاه با موضوع فسخ قرارداد متضمن شرط داوری توسط داور

  ● فسخ قرارداد متضمن شرط داوری توسط داور مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : فسخ قرارداد مشتمل بر شرط...
۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۱
تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۶
بازدید: 34

نمونه رأی داوری با موضوع 1-مطالبه مبلغ 216747655 ریال بابت عیدی، سنوات و مرخصی کارگران. 2-مطالبه مبلغ 64628541 بابت 5 % مالیات تکلیفی کسر شده از صورتحساب های خواهان.

18 شماره رای: 247/14/89/د/36 تاریخ صدور رای: 8/3/1390 کلید واژه داوری بین المللی؛ عدم اعتراض به سمت یا تابعیت داور؛...
۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۸
تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۶
بازدید: 41

نمونه رأی دادگاه با موضوع دعوای تأیید فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری

  ● دعوای تأیید فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری مرجع صدور: شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : در دعوای تأیید فسخ...
۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۴
تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۶
بازدید: 28

رأی دادگاه با موضوع نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی / حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی3

  ● نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی / حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر...
۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۳۵
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۶
بازدید: 31
سرخط خبرها: